Моніторинг якості освіти ІІ півріччя 2022-2023 н.р.

15.Сер.2023
Моніторинг якості освіти ІІ півріччя 2022-2023 н.р.

Відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», річного плану Житомирського дошкільного навчального закладу на 2022-2023 н.р. , вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку «Українське дошкілля», згідно з затвердженим планом, проведено підсумковий моніторинг стану сформованості компетентностей дітей та засвоєння ними змісту програми.
Перевірка рівня сформованості життєвих компетентностей дітей дошкільного віку охоплювала наступні питання:
 аналіз рівня засвоєння програмових вимог вихованцями закладу;
 відповідність рівня знань дітей вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»;
 підвищення якості освітнього процесу відповідно до потреб сьогодення.
Оцінка рівня засвоєння дітьми програмових вимог проведена на основі систематичних спостережень за освітнім процесом у групах, аналізу діяльності дітей на заняттях, результатів предметно-практичної діяльності у повсякденному житті дошкільників.
В ЖДНЗ №57 в 2022-2023 н.р. функціонувало 10 груп дошкільного віку (з них : 2 логопедичні, 3 групи з інклюзивним навчанням), 1 група для дітей до 3-х років. Аналізуючи зміст освітньої роботи з дітьми слід зауважити, що на кінець навчального року більшість дітей засвоїли програмовий матеріал.
Протягом навчального року забезпечувалось оптимальне узгодження індивідуальних, підгрупових, колективних форм роботи, здійснювалось раціональне чергування різних видів діяльності (ігрової, розумової, рухової, трудової, побутової). В результаті діагностики з’ясовано, що вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», листа Міністерства освіти і науки України №1/8504-22 від 27.07.2022 р. «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» та інших документів в галузі дошкільної освіти.
Основним завданням сучасної дошкільної освіти визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвої компетентної творчої особистості з раннього дитинства. З огляду на це, пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу в різних вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні.
Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, віку, інтересів та запитів дітей.
Обстежено 157 дітей, що склало 80% ( на початку року 71%) від загального складу: 19 дітей віком до 3 років; 44 дитини – 4-го року життя; 51 дитина 5-го року життя; 43 дитини 6-го року життя. В зв’язку з об’єктивними обставинами, воєнним станом на території України, не були обстежені діти, які не відвідують дошкільний заклад – 39 чоловік, знаходяться за межамик раїни – 18 дітей (на початку року 24 дитини), за межами області – 5 дітей (на початку року – 4). 16 дітей знаходяться в місті, але в зв’язку з воєнним станом не відвідують дошкільний заклад та отримують консультації від вихователів в режимі онлайн.
Педагогічне обстеження проводилося шляхом проведення:
 контрольних та підсумкових занять;
 міні-занять з окремими дітьми;
 спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);
 бесід з дітьми;
 різних видів ігор;
 вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);
 самоаналізу рівнів засвоєння програмового матеріалу вихователями груп.
Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім напрямам, а саме: «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі». Аналіз результатів моніторингового вивчення свідчить про збільшення відсотку дітей з високим рівнем засвоєння програмового матеріалу – 11% (в І півріччі – 5%), незначне зменшення відсотку дітей з достатнім рівнем засвоєння змісту програми – 42% ( І півріччя – 44%), середнього рівня – 41 % ( І півріччя – 42%), відсоток дітей з низьким рівнем склав 6% ( І півріччя – 9%). Моніторинг знань, умінь та навичок за освітніми напрямами у дітей дошкільного віку показав, що найкращі результати ( відсоток високого та достатнього рівнів) належать таким освітнім напрямам, як: «Особистість дитини» – 55 %, « Гра дитини» – 57%, «Дитина в природному довкіллі» – 55% ; найнижчі показники : «Мовлення дитини» – 48%, «Дитина в соціумі» – 45%. Дані результати свідчать про систематичну та цілеспрямовану роботу педагогів з вихованцями з формування компетентностей з усіх освітніх напрямів шляхом підвищення рівня індивідуальної роботи, використання новітніх освітніх технологій та різних платформ для занять з дошкільниками, активного залучення батьків до спілкування в режимі онлайн. Організована освітня діяльність доцільно планувалася та проводилася у формі педагогічного спілкування в колі, різних видів занять, освітніх ситуацій та подорожей, тематичних проєктів, прогулянок, екскурсій, дослідницько-пошукової діяльності, творчих ігор, самостійної діяльності дітей відповідно до завдань фізичного, соціального, комунікативного, пізнавального та художньо- естетичного розвитку. Для забезпечення процесу формування досвіду дітей в різних видах діяльності : комунікативної, ігрової, проектної, еколого – природничої, здоров’язбережувальної,  мистецької, побутової, трудової, тощо, організовувалася постійна взаємодія дорослого з дітьми , яка не регламентується часом і відбувається упродовж дня. Проведення моніторингового дослідження у групах дітей дошкільного віку дало змогу відстежити динаміку розвитку особистості дошкільника, встановити загальну картину розвиненості вихованців, що дозволить педагогам більш плідно і ефективно працювати над проблемами, виявленими в ході вивчення.
При плануванні та проведенні освітньої діяльності з дітьми важливим залишається особистісно-орієнтований та диференційований підхід до вихованців, який проявляється в умінні педагога:
 створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі;
 розвивати вміння у дошкільників відтворювати отримані знання, вміння та навички в життєво-практичних ситуаціях;
 формувати у дошкільників схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зразка, втілити свій задум;
 сприяти у формуванні самостійності, впевненості, спостережливості, допитливості. В роботі зі старшими дошкільниками варто звернути увагу на:
 забезпечення реалізації діяльнісного підходу, а саме: активно вводити в освітній процес різні види дитячої діяльності творчого характеру ( ігри технічного і художнього моделювання);
 ефективне використання дидактичних методів та прийомів, які сприятимуть активізації у дітей розвитку мислення, уяви (розвивальні ігри та вправи з різних освітніх напрямів, логічні задачі, проблемні питання та завдання, ігрові технології інноваційного характеру);
 сприяння організації розвивального середовища групи, яке дозволить результативно використовувати пошуково-дослідницьку діяльність з метою розвитку логічного мислення дітей, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формування сталого стилю життя;
 формування у дошкільників вміння виявляти ініціативу, творчість, фантазію, відповідальність при вирішенні певних завдань;
 забезпечення умов та можливостей взаємодії та взаємообміну досвіду з однолітками і дорослими;
 систематичне використання в освітньому процесі різноманітних інноваційних та класичних педагогічних технологій, методів та
прийомів з метою формування у дошкільників компетентностей за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти.

Таким чином, педагогам необхідно працювати над :
 активним застосовуванням дистанційних форм роботи для забезпечення безперервної  дошкільної освіти дітей, які з об’єктивних причин (за станом здоров`я, в умовах дії воєнного стану), не відвідують дошкільний заклад;
 ефективним використанням різних моделей організації освітнього процесу із застосуванням сучасних інноваційних технологій, що відповідають особливостям розвитку кожної дитини та сприяють підвищенню пізнавальної активності дошкільників;
 ефективним здійсненням освітнього процесу як в групових приміщеннях, на прогулянках, так і в тимчасовому укритті;
 оптимізацією роботи щодо формування компетентностей у дітей з освітніх напрямів «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі»;
 проведенням роз’яснювальної роботи з батьками дітей щодо систематичного відвідування ними закладу дошкільної освіти.
Зважаючи на вищевикладене та результати моніторингового вивчення рекомендую:
1. Педагогам закладу:
1.1.Взяти до уваги аналіз результатів моніторингу оцінювання рівнів розвитку дошкільників та виконання програми й державних стандартів дошкільної освіти на кінець навчального року, приділивши особливого значення ефективному вирішенню завдань освітніх напрямів «Дитина в соціумі» та «Мовлення дитини».
1.2. Продовжувати створювати у групах сучасний розвивальний простір з усіх освітніх напрямів, який сприятиме розвитку природніх сил дитини, реалізації її потенційних можливостей відповідно до вимог нового БКДО та програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».
1.3. Сприяти формуванню досвіду дитини на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, соціокультурного,
інтегрованого підходів до організації освітнього процесу.
1.4. Активно впроваджувати інноваційні методи та прийоми для підвищення пізнавальної активності дітей.
1.5. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей щодосист ематичного відвідування дітьми закладу дошкільної освіти, необхідностіроботи з дітьми вдома з розвитку пізнавальної сфери та мовлення.
1.6. Створювати умови для формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин.
1.7. Здійснювати комплексний підхід до формування у дітей дошкільного віку компетентностей з освітніх напрямів «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» відповідно програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та Базового компоненту дошкільної освіти.
1.8. Планувати та проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують підвищення рівня відповідних компетентностей.

1.9. Реалізовувати сплановану індивідуальну роботу з дітьми (низького, середнього рівня), результативно застосовувати до них диференційований підхід.
1.10. Забезпечити виконання вимог до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь  і  навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відповідно до освітніх напрямів програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та Базового компонента дошкільної освіти: Освітній напрям «Особистість дитини»

 Спонукати дітей до  самостійного застосування життєво необхідних рухових умінь та навичок, фізичних якостей, рухового досвіду в різних життєвих ситуаціях.
 Формувати потребу у дошкільників до вияву позитивного ставлення до загартовувальних та гігієнічних процедур.
 Сприяти формуванню у дошкільників життєво необхідних рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей, достатнього рухового досвіду, який дозволяє застосовувати адекватні фізичні зусилля відповідно до ситуації.
 Формувати здатність дитини до застосування навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації.
 Вчити дошкільників дотримуватися правил здоров’язбережувальної поведінки та безпеки життєдіяльності шляхом моделювання ситуацій.
 Формувати у дітей здатність диференціювати добро і зло, здатність управляти собою, власною поведінкою в різних життєвих ситуаціях, оперуючи усвідомленими ціннісними орієнтаціями, позитивними мотивами.
 Вчити адекватно реагувати на різні життєві ситуації, управляти собою, намагаючись стримувати негативні емоції, співвідносити характер емоційної поведінки з її наслідками для інших.

Освітній напрям «Дитина в соціумі»

 Сприяти формуванню у дошкільників уявлення про свою сім’ю, родину, рід, рідну домівку, заклад дошкільної освіти, Батьківщину шляхом активного впровадження проєктної діяльності; залучення дітей до свят та розваг.
 Спонукати дошкільників демонструвати елементарні навички емоційної саморегуляції.
 Заохочувати дітей до спілкування й участі в спільних справах, наприклад, пошук інформації, відповідей на запитання.
 Враховувати дитячі інтереси та побажання у плануванні дозвілля, свят та розваг, цікавих справ протягом дня.
 Надавати дитині права вибору способів діяльності, дій, висловлювання власної думки тощо під час спільної діяльності, сприяти формуванню у дітей навичок спілкування та спільної командної діяльності.

 Ефективно використовувати моделювання життєвих ситуацій для формування готовності дитини до посильної участі в демократичних процесах, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві.

Освітній напрям «Дитина у природному довкіллі»

 Заохочувати дошкільників виявляти інтерес і готовність до діяльності, що забезпечує пізнання природи і формування навичок доцільної поведінки.
 Вчити встановлювати залежність об’єктів природи від екологічних факторів.
 Сприяти свідомо використовувати знання про природу в різних видах діяльності та життєвих ситуаціях.
 Формувати у дитини поняття про себе як про мешканця планети Земля, від якого також залежить життя всього живого.
 Залучати дітей до активної участі в акціях, спрямованих на благоустрій території та збереження довкілля у власній громаді чи місцевості: висаджування рослин, звільненні території від засмічення, підтримуванні чистоти вулиць і власного приміщення.

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

 Спонукати вихованців сприймати та емоційно реагувати на художній образ, елементарно аналізувати засоби художньої виразності у творах мистецтва різних видів і жанрів відповідно програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».
 Формувати у дітей здібності знаходити просту аналогію між життям і змістом твору, використовуючи здатність споглядати і услуховуватися в довкілля для бачення краси у побуті та мистецтві, набувати художньо-продуктивного досвіду мистецької діяльності.
 Заохочувати бажання дитини займатися мистецькими видами діяльності.
 Залучати дітей до словотворчості, римування, виявлення акторських здібностей.
 Створювати умови для виявлення мистецької компетентності у житті й побуті (уміння одягатися зі смаком, створювати затишок у приміщенні, надавати зіпсованим речам друге життя, декорувати, виявляти здатність до оздоблювання кулінарних виробів).

Освітній напрям «Гра дитини»

 Створювати умови, в яких дошкільники мають змогу відтворювати свої життєві враження у рольовій грі, використовуючи виразні засоби.
 Спонукати дітей втілювати свої життєві враження в різних видах ігор.
 Вчити дітей встановлювати причини та наслідки вдалої та невдалої гри шляхом аналізу спільної діяльності.

 Створювати сприятливі умови моделювати явища реального життя, розвивати сюжет на основі досвіду та знань, прикладах дорослих, з літературних творів і казок.
 Збагачувати емоційну сферу дитини враженнями від театральних, літературних творів з подальшим відображенням їх у грі.

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
 Створювати сприятливі умови, в яких дитина має змогу емоційно реагувати, переживати почуття радісного задоволення від процесу та результату власної і колективної предметно-практичної діяльності.
 В освітньому процесі надавати перевагу у виборі цікавих, конструктивних, предметно-практичних завдань, які передбачають участь у суспільно значущій діяльності спільно з дорослими та іншими дітьми.
 Формувати уміння розглядати конструкції, виокремлювати їхні основні складові, співвідносити за розмірами, формами, розташуванням, аналізувати та оцінювати результат своєї роботи та роботи однолітків.
 Вчити вносити корективи, виправляти помилки; доцільно, усвідомлено використовувати елементарні математичні знання в знайомих та нових пізнавальних ситуаціях.
 Спонукати виявляти сформованість логіко-математичних уявлень у предметно-практичній і дослідницькій діяльності.
 Активно залучати дошкільників до проведення елементарних дослідів та експериментів з матеріалами та речовинами; спонукати до коментування процесу дослідження та до спільного аналізу його результатів.

Освітній напрям «Мовлення дитини»

 Формувати збалансований запас слів із різних освітніх напрямів, що дає змогу добирати найбільш точні слова відповідно до ситуації мовлення.
 Вчити дошкільників усвідомлювати звуковий склад рідної мови, спираючись на розвинений фонематичний слух і мовленнєве дихання.
 Спонукати до виявлення здатності до словесної творчості у різних видах мовленнєвої діяльності.
 Сприяти формуванню початкових уявлень про способи, переваги і недоліки цифрової комунікації.
 Формувати вміння володіти різними формами мовленнєвих висловлювань (питання, зустрічне питання, згода, уточнення, заперечення, сумнів, прохання, вимога, ігрова вимога, дозвіл, порада, відмова, спонукання, задоволення, здивування, вдячність, жаль, невдоволення, вдячність, пояснення, міркування, доказ та ін.) відповідно до різних ситуацій спілкування з дорослими та однолітками.
 Вчити виявляти бажання висловлювати свої почуття в образному мовленні.

 Активно зацікавлювати дітей до мовленнєвої творчої діяльності, як організованої, так і ініціативної, у різних її формах.
 Уважно відноситися до дотримання у розмовах з дитиною правил літературної мови, своєчасно виправляти мовлення дитини.
Використовувати різні життєві ситуації для спонукання дитини до опису предметів й об’єктів, розповідання про різні події, переказування змісту мультфільмів і прочитаних книжок.
 Організовувати пізнавальні бесіди з дітьми як рівноправними співрозмовникам, що передбачає спонукання до висловлення дитиною власної думки, допомогу в розмірковуванні, аргументуванні, доведенні справедливості припущень.
 Демонструвати дошкільникам способи комунікації за допомогою гаджетів, залучати до обговорення їхніх переваг і недоліків порівняно з живим спілкуванням.
 Обговорювати з дитиною конфліктні ситуації, що трапились, як можна було б їм запобігти, полегшити, якщо б побудувати суперечливий діалог по-іншому.
 Запроваджувати ритуал щоденного читання книжки з подальшим обговоренням особливостей характеру та поведінки різних персонажів.
 Залучати дошкільників до проведення паралелей книжкової історії з реальним життям дитини.

2. Педагогам логопедичних груп та груп з інклюзивною формою навчання:
2.1. Планувати та проводити артикуляційну гімнастику, логоритмічні вправи, пальчикові ігри, ігри на координацію рухів, розвиток фонематичних процесів та складової структури слова на кожному занятті відповідно до логопедичної корекції та лексичних тем.
2.2. Контролювати мовлення  дітей та  корегувати його під час всіх видів діяльності, враховуючи поради вчителя-логопеда.
2.3. Здійснювати корекційно-розвивальну роботу відповідно до висновків та рекомендацій ІРЦ, індивідуальної програми розвитку, рівнів підтримки здібностей і вікових можливостей дітей.

Вихователь-методист __________ Тетяна СІМАЙКІНА

 

Моніторинг якості освіти ІІ півріччя 2022-2023 н.р.